harmony-arts-westvan-06

Christine Stoke and chef Nobu Ochi of Zen sushi.